엉겅퀴

비교
v. 40 v. 45
줄 2 줄 2
!ff808081410a7b330141435b6cda00da! !8a948b9056729fbb0156791039510063!
줄 7 줄 7
* 수확시 노동력 -1, 채집숙련도 +1, 생활점수 + 1 (pc, 아키라이프, pc + 아키, 생활점수 +2) * 수확시 노동력 -1, 채집숙련도 +1,
줄 9 줄 9
** [[엉겅퀴]] 3~4개 ** [[엉겅퀴]] 2~4개
** [[엉겅퀴 씨앗]] 1개; 낮은 확률  
** [[성숙한 엉겅퀴 뿌리]] 1개 ; 낮은 확률 * test (1회) (3.0 업데이트 이전)
*  
* test (1회)  
줄 16 줄 14
  * test (2회) (3.0 업데이트 이전)
  *** [[엉겅퀴]] 309개, [[성숙한 엉겅퀴 뿌리]] 4개, [[엉겅퀴 씨앗]] 2개
  * test (3회) (3.0 업데이트 이전)
  *** [[엉겅퀴]] 369개, [[성숙한 엉겅퀴 뿌리]] 6개, [[엉겅퀴 씨앗]] 2개
  * test (4회) <숙련 53,000기준> (3.0 업데이트 이전)
  *** [[엉겅퀴]] 366개, [[성숙한 엉겅퀴 뿌리]] 3개, [[엉겅퀴 씨앗]] 3개
줄 18 줄 22
h2. [[연금]] * [[채집]] : [[채집용 씨앗 묶음]] : [[엉겅퀴 씨앗 묶음]]
줄 20 줄 24
h2. [[요리]]  
줄 22 줄 25
   
h2. [[장사]]