강황

비교
v. 31 v. 35
줄 2 줄 2
!ff808081410a7b330141341814be0057! !ff80808144fba1fd0145275f2aa90060!  
줄 5 줄 5
h2. 생산 정보 h1. 생산 정보
  h2. 수확 정보
줄 7 줄 8
  * 생산품
줄 10 줄 12
  *자연식생 : 무지개벌판 전역
줄 11 줄 14
  * test (1회)
  ** [[강황]] 100개 심어서 나온 수확물
  *** [[강황]] 300개, [[커다란 강황뿌리]] 5개, [[강황 씨앗]] 6개
   
줄 20 줄 27
** 재료 : [[특산품 품질 인증서]] 1개, [[말린 화초]] 50개, [[강황]] 60개 ** 재료 : [[말린 화초]] 120개, [[강황]] 10개